Ustawa o komornikach - co zawiera?

Autor artykułu alekx24 - 14-06-22

Ustawa o komornikach

Komornicy to osoby uprawnione do przeprowadzenia egzekucji należności. Zwykle działają oni jako niezależni urzędnicy, który posiadają pełne prawo do wykonywania zawodu i działają zwykle przy sądzie rejonowym.

Komornicy i przeprowadzane przez nie egzekucje mienia są poniekąd jedna z części składowych sprawnego obrotu gospodarczego. Niemniej prawa i zasady działania komorników określa Ustawa o komornikach. Co więc zostało w niej zawarte?

Co mówi ustawa o komornikach?

Ustawa o komornikach jest jednym z najważniejszych aktów prawnych. To właśnie w niej określone zostały najważniejsze zasady i regulacje, którymi musi kierować się komornik podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Ustawa o komornikach zawiera:

  • zasady jakie obowiązują podczas pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego
  • prawa i obowiązki jakie ma osoba wykonująca obowiązki komornika
  • określone zasady i predyspozycje zgodnie w którymi prowadzony jest nabór na stanowisko komornika
  • zasady zgodnie z którymi może funkcjonować samorząd komorniczy
  • zasady zgodnie z którymi sprawowany jest nadzór nad komornikami, a także nas samym samorządem komorniczym

Zgodnie z tym co zostało przedstawione powyżej, śmiało można powiedzieć, że Ustawa o komornikach reguluje zasady wykonywania tego zawodu, a także sposób, zgodnie z którym komornicy mogą być kontrolowani. Wszystko to jednak ma miejsce w momencie, kiedy uwzględnione zostaną konieczności odnoszące się do zapewnienia należytych warunków i sprzętu do wykonywania zadań komorniczych i prowadzenia egzekucji mienia dłużników.

Ustawa o komornikach określa również, że zgodnie z prawem to Minister Sprawiedliwości będzie realizował politykę państwa w zakresie wszystkich zadań, jakie zostały powierzone komornikom. Ustawa o komornikach precyzuje również, że każdy komornik jest funkcjonariuszem publicznym i działa przy sądzie rejonowym. Co za tym idzie, nadzór nad daną grupą komorników przypada właściwemu sądowi rejonowemu, który ma za zadanie kontrolowanie wykonywanych przez nich obowiązków.