§1 Rejestracja tematu w systemie

1. Rejestrowanie tematów do realizacji pożyczki oraz ich akceptacja wymaga podania najważniejszych elementów i wypełnieniu wszystkich pól formularza w szczególności:

 • Imię i nazwisko klienta.
 • Adres nieruchomości.
 • Telefon kontaktowy do klienta.
 • Kwotę pożyczki.
 • Numer Księgi Wieczystej (o ile została założona do nieruchomości).

Wnioski nie zawierające powyższych informacji lub zawierające błędne dane nie będą rozpatrywane do czasu aktualizacji danych klienta. Każdy wniosek otrzymuje swój numer np.: (PP/2017/015), który ułatwia komunikację pomiędzy klientem, pośrednikiem oraz Firmą.

2. Po wprowadzeniu w sposób prawidłowy wniosku, Pośrednik otrzymuje e-mail zwrotny z wypełnionym wnioskiem oraz wiadomość sms generowaną automatycznie przez system z nadanym numerem wniosku oraz datą i godziną rejestracji w systemie.

3. Wniosek dostępny jest w tym miejscu


§2 Analiza i akceptacja sprawy

1. Celem przeprowadzenia skutecznej i wnikliwej analizy każdego tematu są dodatkowe załączniki takie jak:

 • Zdjęcia nieruchomości.
 • Dokument potwierdzający prawo własności.

Pozostałe dokumenty jakie będę wymagane wykazane zostaną po wstępnej analizie każdej sprawy a lista wymaganych dokumentów przekazana pośrednikowi lub klientowi celem ich przygotowania.

2. Po akceptacji sprawy przez Pożyczkodawcę, pośrednik otrzymuje e-mail z taką informacją oraz warunkami pożyczki dla klienta wraz z harmonogramem spłat i innymi istotnymi szczegółami do dalszej realizacji.

3. Po ostatecznej analizie wszystkich dokumentów następuję realizacja tematu oraz podpisanie umowy przez klienta i Pożyczkodawcę w wyznaczonej Kancelarii Notarialnej we wcześniej ustalonym terminie.

4. Przed podpisaniem umowy przez klienta, otrzymuje on w formie e-mail wzór umowy oraz harmonogram spłaty pożyczki. Przekazanie tych informacji może również obywać się po wcześniejszym osobistym spotkaniu Pożyczkobiorcy z Pożyczkodawcą.


§3 Prowizji i jej wypłata

1. Wypłata prowizji oraz jej wysokość ustalane są z pośrednikiem w porozumieniu z klientem (Pożyczkobiorcą) przed podpisaniem umowy pożyczki.

2. Kwota prowizji zawiera się w przedziale od 2,5% do 10% i uzależniona jest od wysokości kwoty pożyczki, rodzaju umowy oraz ogólnej akceptacji warunków bazowych przez klienta.

3. Wypłata prowizji dla pośrednika może odbywać się po przez:

 • Przelew bankowy na widniejący w Umowie Pożyczki rachunek bankowy jako dyspozycja wypłaty wskazana przez klienta (Pożyczkobiorcę).
 • Bezpośrednie rozliczenie klienta (Pożyczkobiorcy) z pośrednikiem na kwotę wcześniej umówioną po przez strony (Pożyczkobiorca – Pośrednik).
 • Przekaz pieniężny realizowany „Pocztą Polską”.
 • Odbiór osobisty w dniu podpisania umowy pożyczki przez klienta (tylko w sytuacji, gdzie wypłata pożyczki nastąpiła w całości, w gotówce na Umowie Pożyczki)

4. Termin wypłaty prowizji zawiera się w przedziale 2-5 dni licząc od dnia wypłaty środków dla klienta z tytułu Umowy Pożyczki wyłącznie na podstawie wystawienia odpowiedniego dokumentu przez pośrednika (faktura-Vat). Zasada ta nie jest uwzględniana w sytuacji bezpośredniego rozliczenia Pożyczkobiorcy z Pośrednikiem.

5. Wypłata prowizji może odbyć się tylko i wyłącznie po uprzednim przedłożeniu Faktury Vat. W sytuacji bezpośredniego rozliczenia pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pośrednikiem forma rozliczenia oraz dokumenty księgowe pozostają do wspólnego ustalenia pomiędzy stronami (Pożyczkobiorca – Pośrednik).

6. Poszczególne sprawy mogą być realizowane z wypłatą prowizji w terminach kilkudniowych o czym pośrednik będzie poinformowany przed podpisaniem umowy pożyczki przez klienta.


§4 Prawa i obowiązki pośrednika

1. Pośrednikowi zabrania się pobierania kolejnej prowizji bezpośrednio od klienta (chyba, że posiada odrębną umowę z klientem), gdy ta została już wypłacona pośrednikowi wcześniej lub ma zostać wypłacona bezpośrednio przez Pożyczkodawcę.

2. Niezastosowanie się do punktu 1 (§4) Regulaminu i nagminne łamanie tych postanowień, spowoduje wykluczenie pośrednika z grona współpracujących z Pożyczkodawcą lub zastosowanie kary umownej w myśl przepisów kpc w wysokości do 5.000 PLN.

3. Stwierdzenie faktu pobrania od klienta dodatkowej opłaty (prowizji) pieniężnej lub innej formy wynagrodzenia (bez zawarcia z nim odrębnej umowy) oraz potwierdzenie przez klienta o zaistniałej sytuacji skutkuje brakiem wypłaty prowizji na rzecz pośrednika od Pożyczkodawcy.

4. Do zadań pośrednika należy:

 • Sumienne i rzetelne przekazywanie informacji klientom otrzymanych od Pożyczkodawcy.
 • Staranne przygotowanie sprawy przekazywanej do realizacji a przede wszystkim wypełnienie wniosku oraz załączenie niezbędnej dokumentacji.
 • Informowanie na bieżąco Pożyczkodawcę o wszystkich zaistniałych zmianach po stronie klientów.
 • Wskazania prawidłowych informacji we wniosku nie odbiegających od stanu faktycznego.

5. W przypadku niewypłacenia przez Pożyczkodawcę prowizji z tytułu pośrednictwa, pośrednik ma prawo i egzekwowanie ustalonej wcześniej kwoty na drodze Sądowego Postępowania Cywilnego pod warunkiem, że wypłata prowizji nie była ustalana bezpośrednio przez strony (Pożyczkobiorca – Pośrednik), której wypłata miała nastąpić bezpośrednio przez Pożyczkobiorcę dla Pośrednika.


Rejestracja pośrednika w systemie

(jeśli nie prowadzisz działalności wpisz "brak")

Ja niżej podpisany/na akceptuję warunki regulaminu i oświadczam, że jako Pośrednik mam pełną swobodę zawarcia umowy pośrednictwa z CORPORATE oraz akceptacji warunków i postanowień wynikających z zapisów Regulaminu. Mam także świadomość o możliwość wycofania się z realizacji i uzyskania pożyczki dla mojego klienta bez ponoszenia żadnych opłat i kosztów."Tak, oświadczam"

TAK


captcha
Przepisz powyższe znaki


Wniosek o pożyczkę