Regulamin współpracy pośrednika finansowego


§1 Rejestracja sprawy w systemie

1. Rejestrowanie tematów do realizacji pożyczki oraz ich akceptacja wymaga podania najważniejszych elementów i wypełnieniu wszystkich pól formularza w szczególności:

 • Imię i nazwisko klienta.
 • Adres nieruchomości.
 • Telefon kontaktowy i adres e-mail do klienta.
 • Dochód klienta.
 • Cel pożyczki i przeznaczenie środków
 • Plan klienta na spłatę pożyczki.
 • Kwotę pożyczki.
 • Numer Księgi Wieczystej (o ile została założona do nieruchomości).

Wnioski niezawierające powyższych informacji lub zawierające błędne dane nie będą rozpatrywane do czasu aktualizacji danych klienta. Każdy wniosek otrzymuje swój numer np.: (PP/2017/015), który ułatwia komunikację pomiędzy klientem, pośrednikiem oraz Firmą. Podczas przekazywania danych klienta należy pamiętać o ustawach związanych z ochroną danych osobowych oraz wprowadzonymi 25.05.2018 r. przepisami RODO.

2. Po wprowadzeniu w sposób prawidłowy wniosku Pośrednik otrzymuje e-mail zwrotny z wypełnionym wnioskiem oraz wiadomość SMS generowaną automatycznie przez system z nadanym numerem wniosku, oraz datą i godziną rejestracji w systemie.

3. Wniosek o pożyczkę pod hipotekę mieszkania lub domu

4. Wniosek o pożyczkę „dla rolnika”


§2 Analiza i akceptacja sprawy

1. Celem przeprowadzenia skutecznej i wnikliwej analizy każdego tematu są dodatkowe załączniki takie jak:

 • Zdjęcia nieruchomości.
 • Dokument potwierdzający prawo własności.

Pozostałe dokumenty, jakie będę wymagane wskazane, zostaną po wstępnej analizie każdej sprawy a lista wymaganych dokumentów przekazana pośrednikowi lub klientowi celem ich przygotowania.

2. Po akceptacji sprawy przez Pożyczkodawcę pośrednik otrzymuje e-mail z taką informacją oraz warunkami pożyczki dla klienta wraz z harmonogramem spłat, oraz wzorem umowy hipotecznej i innymi istotnymi szczegółami celem dalszej realizacji umowy.

3. Przed przystąpieniem klienta do umowy pożyczki odbywa się rozmowa telefoniczna pomiędzy naszą firmą a klientem, podczas której potwierdza prawidłowość wprowadzonych informacji do wniosku przez pośrednika, autentyczność wysłanych dokumentów, znajomość treści umowy oraz zadaje ewentualne pytania w tym zakresie, znajomość kosztów pożyczki wraz z innymi opłatami (notarialnymi, prowizji pośrednika, wysokością raty miesięcznej).

4. Po ostatecznej analizie wszystkich dokumentów i przeprowadzonej (pozytywnie zakończonej) rozmowie z klientem, następuje realizacja tematu oraz podpisanie umowy przez klienta i Pożyczkodawcę w kancelarii notarialnej we wcześniej ustalonym przez klienta terminie.

5. Przed podpisaniem umowy przez klienta, otrzymuje on w formie e-mail wzór umowy oraz harmonogram spłaty pożyczki. Przekazanie tych informacji może również obywać się po wcześniejszym osobistym spotkaniu Pożyczkobiorcy z Pożyczkodawcą.


§3 Prowizja i jej wypłata

1. Wypłata prowizji oraz jej wysokość ustalane są z pośrednikiem w porozumieniu z klientem (Pożyczkobiorcą) przed podpisaniem umowy pożyczki.

2. Kwota prowizji zawiera się w przedziale do 10% i uzależniona jest od wysokości kwoty pożyczki, rodzaju umowy oraz ogólnej akceptacji kosztów pożyczki przez klienta.

3. Wypłata prowizji dla pośrednika odbywa się następująco:

 • Pośrednik otrzymuje prowizję po podpisaniu Umowy Pożyczki przez klienta.
 • Prowizja wypłacana jest po wprowadzeniu przez Sąd wzmianki w księdze wieczystej. Prowizja zabezpieczona zostaje na umowie pożyczki a pełna informacja o jej wysokości oraz pośredniku i numerze jego konta wpisana zostaje do treści umowy.
 • Klient (Pożyczkobiorca) wydaje dyspozycję wypłaty w umowie i wskazuje powyższe dane oraz kwotę jako właściwe do wypłaty prowizji.
 • Prowizja zostaje uruchomiona z chwilą wypłaty pożyczki dla klienta (maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia pojawienia się wzmianki w księdze wieczystej) i uważana jest zgodnie z zapisami w umowie jako integralna część całej kwoty pożyczki.
 • Przelew środków wskazanych w umowie przez klienta jako „prowizja” oraz „pożyczka” odbywa się w tym samym czasie.
 • Nie ograniczamy wysokości prowizji, pośrednik ustala ją osobiście z klientem, jednak nie powinna być wyższa niż 10% od kwoty wypłaconej pożyczki.
 • Na życzenie klienta pośrednik, wystawia dokument księgowy fakturę VAT, która w formie elektronicznej (w formacie pdf) z klauzulą o „dokumencie generowanym elektronicznie niewymagającym podpisu” przesłana powinna być niepóźnej niż w dniu podpisania umowy pożyczki przez klienta na nasz adres e-mail lub bezpośrednio do klienta.
 • W sytuacji bezpośredniego rozliczenia pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pośrednikiem wysokość prowizji oraz forma rozliczenia i dokumenty księgowe pozostają do wspólnego ustalenia pomiędzy stronami (Pożyczkobiorca — Pośrednik).

§4 Prawa i obowiązki pośrednika

1. Pośrednikowi zabrania się pobierania kolejnej (drugiej lub kolejnych) prowizji bezpośrednio od klienta niż ta, zawarta w umowie pożyczki (chyba że Pośrednik posiada odrębną umowę z klientem, a ta dotyczy innych usług).

2. Niezastosowanie się do punktu 1 (§4) regulaminu oraz nieprzestrzeganie tych postanowień, spowoduje wykluczenie pośrednika z grona współpracujących z naszą firmą.

3. Stwierdzenie faktu pobrania od klienta dodatkowej opłaty (prowizji) pieniężnej lub innej formy wynagrodzenia (bez zawarcia z nim odrębnej umowy dotyczącej innej usługi) oraz potwierdzenie przez klienta o zaistniałej sytuacji, może skutkować wstrzymaniem wypłaty pożyczki a w tym prowizji na rzecz pośrednika.

4. Do zadań pośrednika należy:

 • Sumienne i rzetelne przekazywanie wszystkich informacji klientom (Pożyczkobiorcom), które Pośrednik otrzymał wcześniej od naszej firmy.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu w zakresie prowadzonych spraw nadesłanych przez pośrednika.
 • Staranne przygotowanie sprawy przekazywanej do realizacji a przede wszystkim wypełnienie wniosku oraz załączenie niezbędnej dokumentacji.
 • Informowanie na bieżąco naszej firmy o wszystkich zaistniałych zmianach po stronie klientów.
 • Wskazania prawidłowych informacji we wniosku nieodbiegających od stanu faktycznego.

5. W przypadku niewypłacenia prowizji z tytułu pośrednictwa wynikającej z treści zawartej w umowie pożyczki, pośrednik ma prawo egzekwować ustaloną wcześniej kwotę od Pożyczkodawcy na drodze sądowego postępowania cywilnego, o ile wypłata prowizji, nie była ustalana bezpośrednio i wyłącznie przez strony Pożyczkobiorca — Pośrednik, której wypłata miała nastąpić bezpośrednio przez Pożyczkobiorcę dla Pośrednika.


Rejestracja pośrednika w systemie

(jeśli nie prowadzisz działalności wpisz "brak")

(jeśli nie prowadzisz działalności wpisz "brak")


Ja niżej podpisana/ny wypełniając wniosek oświadczam, że:

1. Firmę CORPORATE z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47; 02-662, jako kontrahenta, w celu przygotowania oferty pożyczki pozabankowej pod hipotekę, wybrałam/em spośród innych podmiotów oferujących podobne usługi i posiadam świadomość, że na rynku usług finansowych i pieniężnych istnieją również inne podmioty oraz konkurencyjne oferty udzielania pożyczek oraz, że wprowadzone dane są zgodne ze stanem rzeczywistym i nie zawierają nieprawdziwych informacji.

2. Zapoznałam/em się z Regulaminem współpracy pośrednika finansowego oraz innymi warunkami dostępnymi na stronie fundusz-gotowka.com.pl i akceptuję jego treść.

3. Zostałem/am poinformowany/a przez CORPORATE z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, że:

- administratorem moich danych osobowych jest CORPORATE z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47;
- podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez Firmę niezbędnych czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Firmy;
- dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom współpracującym z CORPORATE, chyba że upoważniłem/am lub upoważnię Firmę do przetwarzania moich danych osobowych w szerszym zakresie;
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a także przysługują mi inne uprawnienia wynikające z tej ustawy;
- podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Zapoznałam/em się z zasadami ochrony danych osobowych RODO


Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Tak, oświadczam


RODO oraz informacje na temat wprowadzonych zmian


Wniosek o pożyczkę