Przedawnienie kredytu konsumenckiego

 

Przedawnienie kredytu konsumenckiego jest to sposób postępowania, który daje możliwość pożyczkobiorcy na zapobiegnięcie spłaty zadłużenia. W opisywanym artykule mówimy wyłącznie o kredytach Konsumenckich. Takim kredytem jest zatem pożyczka chwilówka jak i kredyt bankowy w myśl rozumienia ustawy o Prawie bankowym.

Co to jest przedawnienie kredytu?

Podstawową informacją jest fakt, że sam kredyt nie może się przedawnić, a jedynie roszczenie jego zapłaty. Roszczeniem nazywamy zakres uprawnień wierzyciela do żądania od dłużnika, spłaty zadłużenia powstałego wskutek zawarcia umowy kredytowej lub pożyczki.  Jeśli podpisałeś umowę o chwilówkę i nie zwróciłeś jej w terminie, wówczas pożyczkodawca ma uprawnienia zażądania spłaty powstałego zadłużenia w wysokości zawartej w umowie pożyczki.  Pierwszym krokiem, na jaki najczęściej decyduje się Twój wierzyciel, jest dochodzenia roszczenia po przez windykację, a jeśli ta forma nie skutkuje, wówczas występuje on na drogę sądową.  Czas, w jakim cała procedura odzyskania wierzytelności ma swoje miejsce może spowodować, że odzyskanie zadłużenia będzie praktycznie niemożliwe.

Ten właśnie moment zobrazuje Ci, kiedy powstaje przedawnienie roszczenia. Najważniejszym w tej kwestii jest fakt wynikający z przepisów prawa, że Twój wierzyciel musi złożyć pozew do sądu, celem uzyskania nakazu zapłaty w określonym terminie.  Instytucja, która udzieliła Ci pożyczki lub kredytu, zobligowana jest terminem, po którego upływie złożenie pozwu do sądu nie będzie już możliwe.

Terminy a przedawnienie kredytu

Terminy te określa art. 118 kodeksu cywilnego:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Co powyższa definicja oznacza?

  1. Termin przedawnienia kredytu wynosi 6 lat.
  2. Roszczenie o zwrot kredytu konsumenckiego przedawnia się w terminie 3 lat od daty wymagalności roszczenia
  3. Koniec terminu przedawnienia, przypada zawsze na koniec roku kalendarzowego.

Posłużmy się przykładem:

W dniu 10 stycznia 2018 roku podpisałeś umowę pożyczki. Termin spłaty pożyczki wypada na 10 czerwca 2019 roku i to od tej daty, czyli terminu wymagalności liczymy trzyletni termin przedawnienia. Roszczenie przedawni się więc 31 grudnia 2022 roku.

Wszystko nawet ładnie by wyglądało, gdyby nie fakt, że Ustawodawca wprowadził nowelizację wcześniej wspomnianej ustawy i dodał do niej taki zapis:

Jeżeli jednak przedawnienie, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Jeżeli zatem termin spłaty Twojej pożyczki lub kredytu konsumenckiego przypada na jeden dzień przed wejściem w życia ustawy, wówczas zastosowane będą stare zasady dotyczące przedawnień, czyli roszczenie przedawni się po 3 latach od daty wymagalności. Taka sytuacja będzie miała zastosowanie we wszystkich roszczeniach, których termin przypadał na datę przed 9 lipca 2019 roku.

Tutaj posłużymy się kolejnym przykładem:

W dniu 10 stycznia 2018 roku podpisałeś umowę pożyczki. Termin spłaty pożyczki wypada na 10 czerwca 2019 roku i to od tej daty, czyli terminu wymagalności liczymy trzyletni termin przedawnienia. Roszczenie przedawni się więc 10 czerwca 2022 roku.

Do czego służy ustawa o przedawnieniu kredytu?

Przedawnienie pożyczki lub kredytu pozwala wyeliminować z rynku sprawy, które dotychczas ciągnęły się latami. Tego tupu wierzytelności były do tej pory „sprzedawane” poprzez różne cesje nawet po kilka razy aż do momentu kiedy już nikt nie potrafił powiedzieć i udokumentować jasno kto, kiedy, komu i ile pożyczył. Po kilku latach nie Musisz być przecież w posiadaniu potwierdzeń wpłat, jakie dokonywałeś czy posiadać umowę pożyczki.

Kredyt przedawniony a spłata.

Podstawowa zasada, jaką powinieneś wiedzieć to, fakt, że przeterminowanego kredytu lub pożyczki nie musisz spłacać! Jeśli jesteś pewien, że takie zobowiązanie na pewno się przedawniło, nikt ani wierzyciel, ani firma windykacyjna nie może Cię zmusić do spłaty. Oznacza to krótko mówiąc, że taki dług niestety nie znika. Zadłużenia nigdy się nie przedawniają. Zawsze możesz złożyć pozew o przedawnienie i dopiero wówczas możesz go nie spłacać. Jeśli wierzyciel otrzyma takie postanowienie rozpatrzone korzystnie dla Ciebie, nie może więcej żądać od Ciebie zapłaty ani kierować twojego zobowiązania np. do firm windykacyjnych.