Nowe ustalenia w sprawie pożyczek pozabankmowych

WażneInformacja

Nowa ustawa uderzy nie tylko w banki i firmy pożyczkowe, ale także w samych konsumentów i pożyczkobiorców.

 

Rząd opracował projekt zmian pakietu ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Okazuje się, że przez nową regulację stracą nie tylko banki i inne instytucje pożyczkowe, ale także sami konsumenci.

Co dokładnie zawiera projekt ustawy antylichwiarskiej?
Jak wpłynie na działalność instytucji pożyczkowych?
Czy faktycznie bardziej zabezpieczy interesy konsumentów?

Ustawa antylichwiarska to propozycja zmiany pakietu ustaw, która ma na celu walczyć z lichwą. Nowe regulacje pojawią się m.in. w Kodeksie cywilnym, Kodeksie karnym, ustawie Prawo bankowe i w ustawie o kredycie konsumenckim. Celem projektu jest podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i poprzez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim.

Jakie dokładnie zmiany zostaną wprowadzone?

  • Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych kredytów i pożyczek

Obecnie mechanizm określania maksymalnej wysokości innych kosztów kredytu niż odsetki obowiązuje w przypadku kredytu konsumenckiego. Natomiast nowa regulacja przewiduje wprowadzenie takiego mechanizmu we wszystkich umowach, które mają na celu pożyczanie pieniędzy. Zgodnie z projektem ustawy pozaodsetkowe koszty w całym okresie spłaty pożyczki nie będą mogły być wyższe niż 25 procent całkowitej kwoty danej pożyczki. Jeżeli kwota ta będzie wyższa, należeć się będzie maksymalna kwota takich kosztów. Ponadto wysokość naliczania pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Zmiana zakłada obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego z 25 procent w zakresie kosztów niezależnych od okresu kredytowania i 30 procent w zakresie kosztów uzależnionych od okresu kredytowania na 10 procent w obu przypadkach. Niezależnie od powyższego, zakłada się również obniżenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu w całym okresie kredytowania z obecnych 100% kwoty kredytu do 75%.

Powyższa zasada dotycząca pozaodsetkowcyh kosztów umowy kredytu lub pożyczki pieniężnej zawieranej z konsumentem będzie obowiązywać również banki i SKOK-i.

  • Szczególna ochrona nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Ustawodawca chce szczególnie chronić konsumentów przed utratą ich mieszkań i domów. Dlatego w Kodeksie cywilnym pojawi się nowy zapis wprowadzający sankcję nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą, lub zawodową tej osoby. Uniemożliwi to rozszerzenie się procederu wykorzystywanego przez oszustów, którzy w ten sposób zabezpieczali udzielane przez siebie pożyczki w konsekwencji czego, w bardzo łatwy sposób przejmowali własność nieruchomości. Jedyną bezpieczną formą oraz uczciwą w stosunku do pożyczkobiorcy jest pożyczka zabezpieczona Hipoteką w Księdze Wieczystej jako Hipoteka Umowna, którą wpisze Sąd na podstawie umowy notarialnej przygotowanej przez profesjonalną Kancelarię Notarialną.

  • Wzmocnienie nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi

Zgodnie z proponowanymi zmianami ustawy o kredycie konsumenckim instytucje pożyczkowe zostaną objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Ma to jeszcze bardziej chronić                        konsumentów przed nieuczciwymi podmiotami na rynku. KNF oczywiście już prowadzi tego typu rejestr. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden rejestr tzw. Ostrzeżeń Publicznych, w którym zawarte są firmy, Spółki oraz osoby fizyczne, które z różnych powodów otrzymały takie ostrzeżenie. Tak więc bacznie sprawdzajmy ten rejestr, jeśli chcemy skorzystać z pożyczki w prywatnej firmie.

  • Zmiany nie obejmą działalności lombardów

Stracą nie tylko banki i firmy udzielające pożyczek, ale też sami konsumenci — pożyczkobiorcy

Nowa ustawa wpłynie na działalność banków i innych instytucji pożyczkowych. Tak rygorystyczne przepisy dotyczące kosztów sprawią, że oferowanie pożyczek stanie się opłacalne. Firmy udzielające pożyczek biorą na siebie bardzo wysokie ryzyko przy udzielaniu finansowania z uwagi na to, że pożyczkobiorcami są zazwyczaj pożyczkobiorcy,nie mogą otrzymać kredytu gotówkowego lub hipotecznego w banku ze względu na brak zdolności kredytowej. Tego rodzaju pożyczki i kredyty hipoteczne często nie są spłacane lub są spłacane z dużym opóźnieniem. Jednak stracić mogą również sami konsumenci. Ograniczenie udzielania pożyczek przyczyni się do wzmocnienia zjawiska wykluczenia finansowego.