Pożyczka pod hipotekę prywatnie bez bik, bez dochodów

Egzekucja komornicza a środki wolne w banku

 

 

Środki wolne od egzekucji na twoim koncie bankowym, czyli jak bank musi zadbać o twoje pieniądze.

O tym jak ściągnąć od Ciebie zadłużenie decyduje zawsze wierzyciel. To wierzyciel wskazuje jak chce odzyskać swoje pieniądze, które powinieneś mu zwrócić. Mogą to być nieruchomości, ruchomości , prawa majątkowe i inne wierzytelności, z których komornik będzie prowadził egzekucję. Egzekucja dla wierzyciela nie jest wcale procesem łatwym ani też tanim. Jej prowadzenie przysparza wiele kłopotów i często trwa bardzo długo. Wierzyciel wybiera najczęściej taki sposób egzekucji, który jest najszybszy, przynajmniej z jego punktu widzenia. Takim sposobem ściągnięcia wierzytelności jest egzekucja z rachunku bankowego.

Banki prowadzą różne rodzaje rachunków, między innymi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki wspólne czy też rachunki obejmujące wkład oszczędnościowy.

Zasadą jest, że cały majątek dłużnika podlega egzekucji, ale prawo przewiduje ograniczenia w tym zakresie, będące wyjątkiem od tej ogólnej zasady. Przepis ten jest uzupełnieniem katalogu wyłączeń oraz ograniczeń egzekucyjnych określonych w art. 829, 831 i 833 k.p.c. oraz art. 8 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z brzemieniem art. 54 prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Na dzień 28 luty 2019r kwota ta wynosi 1634 PLN (tysiąc sześćset trzydzieści cztery). Kwota ta bez względu na środki jakie otrzymujesz na rachunek jest dla Ciebie dostępna w każdym miesiącu kalendarzowym. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty, bank zablokuje Ci środki na rachunku.

Stosowanie tego przepisu rodzi szereg niejasności, ponieważ nie określa on, czy przy obliczaniu kwoty „wolnej od zajęcia komorniczego” uwzględnia się wszystkie posiadane przez dłużnika rachunki, czy też tylko ten, z którego prowadzona jest egzekucja.

Celem przywileju przysługującego dłużnikowi z mocy art. 54 prawa bankowego jest zapewnienie minimum egzystencji, czyli kwoty środków pieniężnych, które pozwolą utrzymać się przez pewien okres. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych są wolne od zajęcia, bez względu na źródło z jakiego pochodzą, nawet jeżeli pochodzą z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Przepis ma zastosowanie tylko raz w ramach jednego zajęcia egzekucyjnego. Oznacza to, że jeżeli egzekucja komornicza, w ramach której dłużnik skorzystał z tego przepisu, została zakończona i wierzyciel wszczął nowe postępowanie egzekucyjne, to przywilej egzekucyjny staje się ponownie aktualny w nowym postępowaniu, także wtedy, kiedy dłużnik posiada kilka rachunków w różnych bankach i egzekucje do nich prowadzi kilku wierzycieli jednocześnie. Dłużnik może powołać się na przywilej zwolnienia tylko raz, a zatem będzie on dotyczył tylko jednego z rachunków.

Na mocy art. 54 prawa bankowego zwolnieniu podlegają środki zgromadzone na rachunkach bankowych osobno w każdym z banków, w których dłużnik posiada rachunki. Stanowisko takie jest uzasadnione tylko przy założeniu, że limit określony w art. 56 ust. 1 prawa bankowego nie odnosi się do każdego z rachunków z osobna.

Dla przykładu dłużnik mógłby ukryć swoje dochody poprzez wpłacanie ich go na kilku rachunków w różnych bankach.
Aktualnie przy dużej ilości banków i możliwości zakładania wielu rachunków bankowych, dłużnik mógłby skorzystać ze zwolnienia z art. 54 prawa bankowego wielokrotnie z każdego rachunku.

Jak wygląda sytuacja jeśli rachunek jest wspólny? Zgodnie z art. 54 ust. 2 prawa bankowego zwolnieniu podlega tylko jedna kwota wolna, w wysokości ustalonej zgodnie z art. 54 ust. 1 prawa bankowego, niezależnie od liczby współposiadaczy rachunku. Prawo nie pozwala, aby zwolnieniu podlegała każda osoba wpisana jako posiadacz rachunku.

Na koniec warto dodać, że przywilej kwoty wolnej od zajęcia z mocy art. 1083 § 2 k.p.c. nie ma zastosowania przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych, gdyż środki pieniądze na rachunkach podlegają egzekucji w pełnej wysokości.